Điều khoản dịch vụ

Các Điều khoản Dịch vụ này (“Điều khoản”) xác định thỏa thuận giữa các điều khoản chi phối, dịch vụ được cung cấp bởi Thabet (“thabet.picsm”) như được định nghĩa trong Thỏa thuận dịch vụ được ký kết giữa thabet.picsm và công ty hoặc tổ chức yêu cầu các dịch vụ nói trên (“Công ty”).

Các dịch vụ do thabet.picsm cung cấp bao gồm, nhưng không giới hạn, việc thu thập các đánh giá, xếp hạng và các hình thức phản hồi khác từ khách hàng cuối của Công ty. Điều này bao gồm các hệ thống và phần mềm để thu thập phản hồi trực tiếp từ khách hàng cuối của Công ty, công bố và tổng hợp các đánh giá này trực tuyến, và các công cụ để theo dõi, quản lý và phân tích các đánh giá đã thu thập.

Bằng việc ký kết Thỏa thuận Dịch vụ, Công ty thừa nhận và đồng ý với các điều khoản dịch vụ này. Các điều khoản dịch vụ này, như được trình bày bên dưới, xác định các điều khoản mà theo đó nhà cái thabet.picsm đồng ý cung cấp dịch vụ cho Công ty.

Bằng cách chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ bên dưới, Công ty cũng thừa nhận rằng tất cả các dịch vụ được cung cấp đều tuân theo Chính sách Dữ liệu của chúng tôi và tất cả các quy trình được nêu trong đó.

Định nghĩa và thuật ngữ

“Khách hàng cuối cùng” là khách hàng của Công ty đủ điều kiện để đưa ra Phản hồi, chẳng hạn như dưới dạng xếp hạng và đánh giá, như được nêu trong các Điều khoản này.

“Phản hồi” đề cập đến tất cả các loại nội dung, bao gồm xếp hạng và đánh giá bằng văn bản và số, được cung cấp bởi Khách hàng cuối của Công ty của thabet.picsm do Yêu cầu phản hồi được gửi đến họ sau khi giao dịch với Công ty.

“Yêu cầu phản hồi” đề cập đến việc liên lạc giữa Thabet888 và Khách hàng cuối của Công ty mời họ gửi Phản hồi liên quan đến giao dịch trước đó giữa Người dùng cuối và Công ty.

“Thỏa thuận Dịch vụ” là thỏa thuận hợp đồng được ký kết giữa thabet.picsm và Công ty về việc cung cấp các dịch vụ như được nêu trong Thỏa thuận Dịch vụ và các Điều khoản Dịch vụ này. Điều này có thể được gọi trong các ngữ cảnh khác nhau như “Thỏa thuận”, “Hợp đồng”, “Thỏa thuận mua hàng”, “Đơn đặt hàng” hoặc “Hợp đồng dịch vụ”, hoặc bằng các tiêu đề khác trong đó nội dung văn bản nêu rõ rằng thỏa thuận cấu thành Dịch vụ Thỏa thuận giữa thabet.picsm và Công ty.

“Thời gian Dịch vụ” là thời hạn của thỏa thuận hợp đồng cung cấp dịch vụ từ Thabet888 cho Công ty. Trừ khi có quy định khác, khoảng thời gian này sẽ gia hạn và lặp lại liên tục cho đến khi Thỏa thuận dịch vụ chấm dứt theo Điều khoản dịch vụ này.

“Trang Đánh giá được Chứng nhận” đề cập đến trang web nơi nhà cái Thabet888 công bố các xếp hạng và đánh giá đã được thu thập cho Công ty, cùng với thông tin chính thức về Công ty và thông tin tóm tắt liên quan đến Phản hồi đã thu thập. Khi Công ty sở hữu và vận hành nhiều trang web mà thabet.picsm thu thập Phản hồi, các Trang Đánh giá được Chứng nhận riêng lẻ có thể được tạo cho từng trang web, như được nêu trong Thỏa thuận Dịch vụ.

“Tài liệu Tiếp thị” đề cập đến mọi con dấu, vật dụng, gif và hình ảnh đại diện cho thương hiệu thabet.picsm và phản hồi cụ thể của Công ty. Các tài liệu tiếp thị được trưng bày trên trang web của Công ty (hoặc các trang web).

“Client Backend” là khu vực được bảo vệ bằng đăng nhập, trong đó Công ty có thể sửa đổi cài đặt tài khoản và mẫu email của riêng mình cũng như để trực quan hóa các xếp hạng và đánh giá của mình, trả lời phản hồi còn lại và tải xuống Tài liệu và tập lệnh Tiếp thị.

Đi vào làm việc

2.1 Bằng cách chấp nhận Thỏa thuận dịch vụ, Công ty ký kết một hợp đồng ràng buộc pháp lý với nhà cái Thabet888 để cung cấp các dịch vụ được quy định. Bằng cách giao kết hợp đồng, Công ty tuyên bố rằng họ đang hoạt động một dịch vụ thương mại hoặc dịch vụ chuyên nghiệp và là một pháp nhân có quyền tham gia vào các thỏa thuận và giao dịch đó.

2.2 Thỏa thuận Dịch vụ có thể được ký kết quả biểu mẫu trực tuyến, email hoặc thư bưu điện. Hiệu lực pháp lý của hợp đồng sẽ bắt đầu vào ngày ký (hoặc ngày nộp đơn, trong trường hợp chấp nhận trực tuyến).

Dịch vụ

3.1 thabet.picsm cung cấp các dịch vụ cho phép thu thập các đánh giá, xếp hạng và các hình thức Phản hồi khác từ Khách hàng cuối của Công ty. Các dịch vụ cụ thể đi kèm, cũng như các giới hạn và điều kiện áp dụng, được xác định theo gói dịch vụ cụ thể được chọn và nêu trong Thỏa thuận dịch vụ.

3.2 Mọi thay đổi về phạm vi dịch vụ phải được hai bên đồng ý bằng văn bản. Trong trường hợp không có thỏa thuận đó, việc cung cấp dịch vụ sẽ bị giới hạn trong các dịch vụ được nêu trong gói dịch vụ đã chọn trong Thỏa thuận dịch vụ ban đầu.

Quyền tác giả, cấp phép và quyền sở hữu

4.1 Tài liệu tiếp thị

Trong suốt Thời gian Dịch vụ, Công ty sẽ có quyền xuất bản các Tài liệu Tiếp thị nhất định trên (các) trang web được liên kết với Công ty như được nêu trong Thỏa thuận Dịch vụ. Trong trường hợp một trong hai bên chấm dứt dịch vụ, toàn bộ quyền xuất bản các tài liệu này sẽ mất hiệu lực.

Các Tài liệu Tiếp thị này bao gồm các Vật dụng và Con dấu nhà cái thabet.picsm được cung cấp cho Công ty hoặc được tạo cho Công ty bằng cách thabet.picsm theo yêu cầu. Các tài liệu được tạo độc lập có chứa bất kỳ biểu tượng, nhãn hiệu, nhãn hiệu thabet.picsm nào hoặc các tài liệu tham khảo khác về thabet.picsm phải được thabet.picsm chấp thuận bằng văn bản trước khi xuất bản.

Bất kỳ ấn phẩm nào về biểu trưng, ​​nhãn hiệu hoặc tài liệu có bản quyền của Thabet888 trong bất kỳ ngữ cảnh nào khác, cả trực tuyến và ngoại tuyến, đều cần có sự đồng ý bằng văn bản trước đó của thabet.picsm.

4.2 Hệ thống và Dịch vụ

Trong suốt thời gian của Thỏa thuận dịch vụ, thabet.picsm sẽ cung cấp cho Công ty quyền truy cập vào các công cụ và hệ thống khác nhau, bao gồm cả những công cụ và hệ thống để thu thập, xuất bản, theo dõi và phân tích Phản hồi của Khách hàng Cuối. Tất cả các quyền hiện hành để truy cập và sử dụng các công cụ và hệ thống này sẽ kết thúc khi hết hạn hoặc chấm dứt hợp đồng. Không có quyền hiện tại, toàn bộ hoặc một phần, đối với bất kỳ khía cạnh hoặc thành phần nào của công nghệ hoặc dịch vụ thabet.picsm được chuyển giao cho Công ty.

4.3 Phản hồi

Trong suốt thời gian của Thỏa thuận dịch vụ, thabet.picsm sẽ thay mặt Công ty thu thập Phản hồi từ Khách hàng cuối. Nội dung của Phản hồi này sẽ được công bố bởi thabet.picsm trên Trang đánh giá được chứng nhận của Công ty được lưu trữ trên trang web thabet.picsm và có thể truy cập để xuất bản trên trang web của Công ty thông qua các tài liệu tiếp thị do Thabet cung cấp cho Công ty. Ngoài ra, thabet.picsm có quyền xuất bản thêm toàn bộ hoặc một phần các đánh giá trong trang web Thabet. Nhà cái thabet.picsm cũng sẽ cung cấp nội dung này cho hoặc xuất bản qua các bên thứ ba, chẳng hạn như Google, trong chừng mực điều này là cần thiết để cung cấp các dịch vụ được nêu trong Thỏa thuận dịch vụ.

Trong suốt thời gian của Thỏa thuận dịch vụ, thabet.picsm sẽ giữ quyền sở hữu hợp pháp đối với nội dung đã thu thập, bao gồm tất cả các quyền xuất bản. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm các trường hợp được xác định bởi điều khoản dịch vụ này, chẳng hạn như việc xuất bản các đánh giá có trong tài liệu tiếp thị do thabet.picsm cung cấp và bất kỳ thỏa thuận bằng văn bản nào khác giữa Thabet và Công ty cho phép Công ty xuất bản thêm.

Sau khi chấm dứt Thông thường Thỏa thuận dịch vụ và trong trường hợp Công ty không vi phạm các điều khoản dịch vụ này, Công ty sẽ có quyền yêu cầu chuyển giao quyền sở hữu đối với tất cả các Phản hồi được thabet.picsm thay mặt cho họ. Theo yêu cầu như vậy, nhà cái thabet.picsm sẽ cung cấp cho Công ty các tệp chứa các bản sao đầy đủ và hoàn chỉnh của Phản hồi và Công ty sẽ có toàn quyền và đầy đủ đối với việc xuất bản tài liệu này.

5 Điều kiện và Yêu cầu

5.1 Công ty luôn phải đảm bảo rằng thông tin liên hệ và công ty có liên quan được cập nhật và chính xác. Bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin này phải được thông báo để thabet.picsm ngay lập tức.

5.2 Công ty có nghĩa vụ đảm bảo rằng tại mọi thời điểm tài liệu do thabet.picsm cung cấp được sử dụng một cách chính xác và đúng đắn. Rõ ràng là bị cấm cố gắng sửa đổi bất kỳ Tài liệu Tiếp thị thabet.picsm nào hoặc theo bất kỳ cách nào phá vỡ hệ thống để trình bày chính xác và đầy đủ nội dung đánh giá hiện tại, xếp hạng hoặc thông tin có liên quan khác. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phiên bản nào của Tài liệu Tiếp thị Thabet không khớp với thông tin chính xác và hiện tại cho Công ty theo Trang Đánh giá Được Chứng nhận. Công ty cũng bị nghiêm cấm thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm mục đích ảnh hưởng không công bằng đến xếp hạng và thông tin đánh giá, bao gồm gửi đánh giá trực tiếp thay mặt cho chính mình, lôi kéo các bên khác gửi đánh giá thay mặt cho mình hoặc khuyến khích các đánh giá gian lận, không chính xác hoặc không trung thực bởi bất kỳ có nghĩa là, chẳng hạn như bồi thường hoặc phần thưởng.

5.3 Công ty sẽ sử dụng các dịch vụ và công cụ được cung cấp bởi thabet.picsm để cho phép Thu thập Phản hồi từ tất cả các Khách hàng cuối của Công ty hoặc một tập hợp con được xác định rõ ràng của các Khách hàng cuối đó. Trong trường hợp thu thập thông qua một tập hợp con, Công ty có nghĩa vụ thông báo điều này bằng văn bản để Thabet. Trong trường hợp có khả năng tập hợp con không phải là đại diện chính xác, thabet.picsm có thể yêu cầu thông tin này được nêu trên Trang Đánh giá được Chứng nhận cho rõ ràng. Rõ ràng là bị cấm cố gắng tác động đến xếp hạng và đánh giá thông qua lời mời có chọn lọc cho Phản hồi từ các Khách hàng cuối hoặc tập hợp con cụ thể.

5.4 Trong thời hạn của Thỏa thuận dịch vụ, Công ty sẽ được cung cấp quyền truy cập vào các tài liệu, công cụ và nội dung do Thabet cung cấp. Những thông tin này được cung cấp một cách bí mật và chỉ nhằm mục đích cho Công ty truy cập và sử dụng. Quyền truy cập vào các tài liệu này, cũng như thông tin xác thực có liên quan để truy cập Phần phụ trợ của Khách hàng được giới hạn cho các đại diện được ủy quyền của Công ty. Công ty có nghĩa vụ thông báo cho thabet.picsm về bất kỳ vi phạm nào bị nghi ngờ hoặc truy cập trái phép.

5.5 Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc họ sử dụng các dịch vụ do thabet.picsm cung cấp tuân thủ các luật và quy định có liên quan của địa phương. Đặc biệt, Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng họ không vi phạm luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư có liên quan liên quan đến Khách hàng cuối của họ và tất cả các giao tiếp với Khách hàng cuối thông qua Đánh giá thu thập đều tuân thủ các luật và quy định có liên quan về quảng cáo, quyền riêng tư về dữ liệu và thông tin liên lạc điện tử. Nhà cái thabet.picsm không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ lỗi hoặc vi phạm các yêu cầu này.

5.6 Ngoài ra, Công ty có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin liên hệ nào được cung cấp và đảm bảo rằng họ đã nhận được bất kỳ sự đồng ý cần thiết nào từ Khách hàng cuối về việc thu hút Phản hồi. Để duy trì các tiêu chuẩn giao tiếp nội bộ, thabet.picsm có quyền trì hoãn, tạm ngừng hoặc sửa đổi dịch vụ bất kỳ lúc nào nếu thông tin liên hệ của Khách hàng Cuối có tỷ lệ không chính xác cao hơn 1% (được đo lường bằng Yêu cầu phản hồi không gửi được) hoặc trong trường hợp khiếu nại từ Khách hàng cuối về Yêu cầu phản hồi (Khách hàng cuối báo cáo Yêu cầu phản hồi là “Spam”).

5.7 Ngoài phạm vi nêu trên, Công ty còn có nghĩa vụ đảm bảo rằng các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động kinh doanh của họ tuân thủ các luật và quy định có liên quan trong khu vực pháp lý hiện hành. Trong trường hợp thabet.picsm có cơ sở hợp lý để tin rằng Công ty có khả năng vi phạm, thì đây sẽ là cơ sở để chấm dứt ngay lập tức và bất thường đối với Thỏa thuận dịch vụ.

5.8 Công ty không được kết hợp Tài liệu Tiếp thị được cung cấp bởi thabet.picsm, hoặc thương hiệu Thabet nói chung, với bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào chứa hoặc quảng bá bất kỳ tài liệu hoặc hoạt động bị phản đối nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung của bản chất phân biệt chủng tộc, xúc phạm, phân biệt đối xử, bạo lực hoặc bất hợp pháp. Trong những trường hợp như vậy, thabet.picsm giữ quyền hạn chế hoặc sửa đổi việc sử dụng bất kỳ Tài liệu Tiếp thị nào hoặc chấm dứt Thỏa thuận Dịch vụ.

Nội dung đánh giá

6.1 Trong phạm vi lớn nhất có thể, thabet.picsm cam kết cung cấp phản ánh đầy đủ và minh bạch về tất cả các Phản hồi nhận được. Theo quy định, không có Phản hồi nào sẽ được thay đổi hoặc sửa đổi ngoại trừ trong các trường hợp sau:

i. Nơi Phản hồi chứa nội dung mà nhà cái thabet.picsm không xuất bản như một quy tắc. Điều này bao gồm nội dung thô tục, có thể bị phản đối hoặc sai có thể xác minh được, thông tin cá nhân và các tham chiếu đến bên thứ ba (chẳng hạn như đối thủ cạnh tranh của Công ty).

ii. Văn bản đánh giá chứa thông tin vô nghĩa hoặc không liên quan, nội dung bằng văn bản mâu thuẫn trực tiếp với xếp hạng số được cung cấp bởi cùng một Khách hàng cuối hoặc không liên quan đến bản chất của Phản hồi đã được yêu cầu.

iii. thabet.picsm buộc phải xóa hoặc sửa đổi nội dung cụ thể theo lệnh pháp lý hoặc yêu cầu hợp lý và có thể so sánh được từ cơ quan có liên quan.

iv. Yêu cầu rõ ràng từ Khách hàng cuối về việc xóa hoặc sửa đổi nội dung mà họ đã gửi (trong chừng mực có thể xác định được quyền tác giả).

6.2 thabet.picsm bảo lưu rõ ràng quyền sửa đổi, bổ sung và mở rộng các hướng dẫn này, bao gồm cả về thời hiệu, khi những thay đổi này được thực hiện một cách thiện chí để bảo vệ tất cả các bên liên quan, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn, đồng thời duy trì tính minh bạch ở mức độ cao nhất có thể. Đặc biệt, điều này áp dụng cho mọi vấn đề không lường trước được phát sinh từ việc xuất bản một số nội dung xung đột với các luật và quy định hiện hành hoặc trong tương lai xung quanh việc xuất bản tài liệu đó.

6.3 Khi thabet.picsm có nghi ngờ hợp lý rằng Phản hồi nhận được là gian lận hoặc đã được thu thập theo cách vi phạm các điều khoản dịch vụ này, thabet.picsm có quyền xóa Phản hồi liên quan, thực hiện các bước để ngăn Khách hàng cuối gửi thêm Phản hồi và / hoặc thực hiện các bước để chấm dứt Thỏa thuận Dịch vụ với Công ty khi thích hợp.

Sử dụng không đúng cách

7.1 Nếu thabet.picsm có niềm tin hợp lý rằng Công ty đã vi phạm các nghĩa vụ được thiết lập trong tài liệu điều khoản dịch vụ này, Thabet có quyền thực hiện hành động dưới hình thức: chặn một phần hoặc hoàn toàn quyền truy cập vào tất cả các công cụ và dịch vụ do Thabet cung cấp cho Công ty và / hoặc để ngăn chặn việc hiển thị Trang Đánh giá được Chứng nhận và Tài liệu Tiếp thị trên trang web của Công ty hoặc các trang web và chấm dứt hợp đồng mà không cần thông báo. Việc kích hoạt điều khoản hiện tại sẽ không ảnh hưởng đến quyền của thabet.picsm để theo đuổi yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc bất kỳ quyền lợi nào còn tồn đọng khác được thiết lập trong Thỏa thuận dịch vụ.

7.2 Công ty chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại có thể xảy ra đối với việc nhà cái Thabet và bất kỳ chi nhánh nào hiện tại hoặc trong tương lai là kết quả trực tiếp của bất kỳ hành vi vi phạm nghĩa vụ và hành động nào được mô tả trong điều khoản dịch vụ hiện tại.

Bảo mật

8.1 Mỗi bên phải giữ bí mật tuyệt đối Thông tin bí mật và không được phép tiết lộ trước bằng văn bản của bên tiết lộ mà không được tiết lộ Thông tin bí mật của bên kia trừ khi được nêu trong tài liệu này. Liên quan đến tài liệu này, “Thông tin bí mật” được định nghĩa là:

i. Tất cả tài liệu, bí quyết, phần mềm, email, hồi ức thương lượng và công nghệ, được chia sẻ để có thể sử dụng dịch vụ Thabet hoặc ii. bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp bởi bên tiết lộ cho bên nhận liên quan đến việc ký hợp đồng các dịch vụ do thabet.picsm cung cấp cho Công ty, cho dù thông tin này có được đánh dấu rõ ràng là “bí mật” hay không. Thuật ngữ “Thông tin bí mật” loại trừ bất kỳ thông tin nào là ai. Được biết bởi bên nhận trước khi được cung cấp cho việc ký hợp đồng các dịch vụ do Thabet888 cung cấp

ii. Về kiến ​​thức công khai, miễn là nó được công khai mà không do lỗi, hành động hoặc không có hành động của bên tiếp nhận;

iii. Do bên nhận phát triển độc lập;

iv. Được cung cấp hợp pháp cho bên nhận bởi một bên thứ ba; hoặc v. mà luật pháp yêu cầu phải được tiết lộ bởi bên nhận. Trong trường hợp bất kỳ loại mệnh lệnh pháp lý nào yêu cầu bên nhận cung cấp thông tin mà nếu không được coi là bí mật, bên nhận sẽ thông báo bằng văn bản cho bên tiết lộ về yêu cầu đó.

8.2 Cả hai bên đồng ý rằng họ sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ và bảo vệ tính bí mật của bất kỳ và tất cả thông tin được đề cập trong định nghĩa “Thông tin bí mật” được cung cấp trong điều khoản dịch vụ hiện tại; các biện pháp phòng ngừa đó phải tương đương với các biện pháp phòng ngừa mà bên nhận thực hiện để bảo vệ Thông tin bí mật của chính mình. Khi thực hiện hợp đồng này, mỗi bên cam kết tiết lộ bất kỳ và tất cả Thông tin bí mật dành riêng cho nhân viên, những người cần có kiến ​​thức về Thông tin bí mật đó liên quan đến các dịch vụ đã thỏa thuận và đến lượt họ, họ đã ký một thỏa thuận không tiết lộ bằng văn bản với bên ký kết của họ, nội dung tương tự như phần hiện tại của điều khoản dịch vụ này, trước khi tiết lộ Thông tin Bí mật.

8.3 Dữ liệu cá nhân được truyền đến nhà cái Thabet sẽ được sử dụng độc quyền liên quan đến mối quan hệ hợp đồng, việc thực hiện các dịch vụ đã ký hợp đồng và các mục đích liên quan khác, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: tuân thủ nội bộ, phòng chống gian lận và kiểm toán dữ liệu. thabet.picsm sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên thứ ba không có liên kết. Thabet tuyên bố và đảm bảo tuân thủ tất cả các luật hiện hành về quyền riêng tư theo Luật Bảo vệ Dữ liệu của Châu Âu liên quan đến việc thu thập, sử dụng, bảo vệ, xử lý và tiết lộ Thông tin Cá nhân.

Thời hạn của Hợp đồng và Chấm dứt Hợp đồng

9.1 Thời hạn cung cấp dịch vụ, “Thời hạn dịch vụ”, được xác định trong Thỏa thuận dịch vụ. Trừ khi được nêu rõ ràng trong Thỏa thuận dịch vụ, hợp đồng, cung cấp dịch vụ và tất cả các điều khoản áp dụng có liên quan sẽ tự động gia hạn và kéo dài thêm một Thời hạn dịch vụ cho đến khi Thỏa thuận dịch vụ chấm dứt. Đối với việc chấm dứt hợp đồng thông thường của Công ty, thông báo phải được cung cấp bằng văn bản không muộn hơn 7 ngày theo lịch trước khi kết thúc Thời hạn dịch vụ hiện tại nếu thời gian dịch vụ là 3 tháng hoặc ít hơn, hoặc 30 ngày theo lịch nếu Thời gian dịch vụ vượt quá 3 tháng . Điều này không làm thay đổi quyền của thabet.picsm để thực hiện việc chấm dứt ngay lập tức với lý do vi phạm các điều khoản dịch vụ này. Các sửa đổi đối với Thời hạn dịch vụ đã thỏa thuận nêu trong Thỏa thuận dịch vụ phải được xác nhận bằng văn bản.

9.2 Ngày bắt đầu Giai đoạn Dịch vụ đầu tiên sẽ được xác định là ngày đầu tiên mà việc triển khai và truy cập các công cụ và dịch vụ Thabet888 đã được hoàn thành, cụ thể là Công ty đã được cung cấp thông tin xác thực cho Khách hàng của họ và các kỹ thuật việc triển khai đã được hoàn tất để cho phép Công ty bắt đầu thu thập Phản hồi theo Thỏa thuận dịch vụ. Cả hai bên đồng ý nỗ lực để hoàn thành quá trình này một cách kịp thời bằng cách cung cấp những người có liên quan, nguồn lực và thông tin kỹ thuật để thực hiện các dịch vụ này. Trong trường hợp Công ty không hoàn thành việc triển khai trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu Thỏa thuận dịch vụ mà không có thỏa thuận trước bằng văn bản, nhà cái thabet.picsm sẽ có quyền bắt đầu Thời gian dịch vụ đầu tiên theo mặc định.

9.3 Theo quyết định của Thabet, ngày chính thức bắt đầu Giai đoạn Dịch vụ đầu tiên có thể được chỉ định muộn hơn ngày mà một số hoặc tất cả các công cụ và dịch vụ lần đầu tiên được cung cấp cho Công ty. Trong những trường hợp như vậy, Công ty vẫn bị ràng buộc bởi tất cả các nghĩa vụ và điều khoản liên quan về việc sử dụng tất cả các dịch vụ và công cụ được cung cấp trước ngày bắt đầu chính thức.

Điều khoản thanh toán và lập hóa đơn

10.1 Theo quy định, thanh toán Phí cơ sở áp dụng sẽ đến hạn không muộn hơn ngày cuối cùng của tháng theo lịch mà Thời hạn dịch vụ áp dụng bắt đầu và việc thanh toán Phí linh hoạt áp dụng sẽ đến hạn không muộn hơn ngày cuối cùng của tháng theo lịch tháng phát sinh phí. Tất cả các khoản phí, bao gồm Phí linh hoạt, liên quan đến việc thiết lập ban đầu các dịch vụ do thabet.picsm cung cấp, bao gồm mọi khoản phí thiết lập, phí tùy chỉnh và các khoản phí một lần khác liên quan đến việc thiết lập dịch vụ, sẽ giảm do khoản thanh toán đầu tiên của Cơ sở Các khoản phí. Các ngoại lệ khác cho điều này có thể được xác định trong Thỏa thuận dịch vụ hoặc được đồng ý bằng văn bản một cách rõ ràng.

10.2 thabet.picsm có quyền chấm dứt dịch vụ nếu không thanh toán. Điều này sẽ bao gồm quyền xóa tất cả Phản hồi được thu thập thay mặt cho Công ty, xóa Trang Đánh giá được Chứng nhận của Công ty và xóa quyền truy cập vào tất cả các công cụ và dịch vụ nhà cái thabet.picsm.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm, Trách nhiệm pháp lý và Bồi thường

11.1 Tuyên bố từ chối trách nhiệm. Ngoại trừ các tuyên bố được thực hiện rõ ràng bởi thabet.picsm trong này hoặc bất kỳ biểu mẫu cập nhật nào của tài liệu hiện tại của TOS, THA không có đảm bảo nào khác, dưới bất kỳ hình thức, loại hoặc hình thức nào, cho dù theo luật định, diễn đạt hay ngụ ý. Các dịch vụ được thabet.picsm cung cấp cho Công ty “nguyên trạng” và Công ty chấp nhận chúng theo các điều khoản đó. thabet.picsm không có cách nào đảm bảo rằng các dịch vụ của họ sẽ luôn có thể truy cập, khả dụng và không có lỗi. Công ty tuyên bố rằng họ hiểu và chấp nhận rằng sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong dịch vụ, truy cập hoặc truyền tải có thể xảy ra, cho dù do kỹ thuật hoặc bất kỳ trường hợp nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, các sự kiện ngẫu nhiên hoặc bất khả kháng.

11.2 Trách nhiệm pháp lý. Nhà cái thabet.picsm hiểu rằng nó có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào mà nó hoặc nhân viên của nó gây ra, cố ý hoặc do sơ suất nghiêm trọng.

11.3 Loại trừ trách nhiệm. Cả hai bên hiểu và đồng ý rằng họ hoàn toàn không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bên kia về các thiệt hại do hậu quả, gián tiếp, ngẫu nhiên, không thể lường trước, đặc biệt hoặc trừng phạt, bao gồm cả trong trường hợp mất dữ liệu hoặc lợi nhuận bị mất phát sinh từ việc thực hiện các công cụ, các dịch vụ và hoạt động được mô tả trong TOS hiện tại hoặc bất kỳ bản cập nhật hoặc phiên bản nào trong tương lai. Khi thabet.picsm cung cấp cho Công ty các phân tích, lời khuyên, tham vấn và thông tin kỹ thuật và khuyến nghị không nằm trong phạm vi của hợp đồng, thì điều này được hiểu rằng chúng được cung cấp một cách thiện chí, không tính phí và không bị loại trừ khỏi mọi khiếu nại trách nhiệm pháp lý có thể có. thabet.picsm hoàn toàn không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tác động tiêu cực nào của dịch vụ được cung cấp cho Công ty, bao gồm bất kỳ sự đình trệ hoặc giảm doanh số của Công ty sau khi thực hiện các dịch vụ của thabet.picsm, ngay cả khi những tác động này có liên quan đến xếp hạng tiêu cực hoặc đánh giá. Thabet được loại trừ khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khi có lỗi máy chủ hoặc phần mềm, sự cố hoặc sự cố kỹ thuật dưới bất kỳ hình thức nào và các hậu quả tiềm ẩn của chúng, bao gồm nhưng không giới hạn, trong quá trình cài đặt bất kỳ hệ thống nào cần thiết để Thabet cung cấp Công ty với các dịch vụ đã ký hợp đồng. thabet.picsm hoàn toàn không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các dịch vụ hoặc chức năng của sản phẩm do bên thứ ba cung cấp, ngay cả khi được kết nối với các hoạt động được mô tả trong tài liệu này của TOS.

11.4 Hạn chế của Trách nhiệm pháp lý. Đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tổn thất, chi phí, thương tích hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các dịch vụ do thabet.picsm cung cấp, Công ty đồng ý rằng trong mọi trường hợp, tổng trách nhiệm cộng dồn sẽ không vượt quá tổng số tiền phải trả hoặc đã thanh toán bởi Công ty để Thabet về việc thực hiện các dịch vụ đã ký hợp đồng.

11.5 Bồi thường. Công ty sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho việc nhà cái thabet.picsm là vô hại từ và chống lại bất kỳ và tất cả các thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm cả phí luật sư) liên quan đến bất kỳ khiếu nại hoặc hành động pháp lý nào do hoặc bị đe dọa bởi bất kỳ bên thứ ba nào chống lại thabet.picsm như kết quả của, hoặc liên quan đến, bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nào của Công ty theo điều này hoặc bất kỳ phiên bản nào trong tương lai của điều khoản dịch vụ điều chỉnh các dịch vụ.

Điều khoản kết luận

12.1 Các Điều khoản Dịch vụ này được điều chỉnh bởi luật và quy định của Đức. Nơi có thẩm quyền đối với bất kỳ và tất cả các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này, hoặc mối quan hệ kinh doanh giữa Thabet và Công ty, là Berlin, Đức.

12.2 Trong trường hợp một hoặc nhiều điều khoản được thiết lập trong điều khoản dịch vụ hiện tại trở nên vô hiệu, cả hai bên đều hiểu và đồng ý rằng các điều khoản còn lại vẫn có hiệu lực và đầy đủ hiệu lực. Nếu một hoặc nhiều điều khoản trong điều khoản dịch vụ hiện tại trở nên không hợp lệ, chúng sẽ được thay thế bằng (các) điều khoản hợp lệ bao hàm gần nhất ý nghĩa và mục đích của điều khoản không hợp lệ.

12.3 Bất kỳ và tất cả các sửa đổi, bổ sung và thông báo chấm dứt liên quan đến điều khoản dịch vụ hiện tại sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu được thực hiện bằng văn bản.

12.4 thabet.picsm đồng ý thông báo bằng văn bản cho Công ty về bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản dịch vụ này. Nếu Công ty phản đối bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với các điều khoản dịch vụ này, Công ty có nghĩa vụ thông báo cho nhà cái thabet.picsm về sự phản đối rõ ràng bằng văn bản trong vòng 30 ngày. Nếu Công ty không thông báo cho Thabet về bất kỳ phản đối nào, điều khoản dịch vụ sửa đổi sẽ có hiệu lực sau khi hết thời hạn này.